Pre plnú funkčnosť týchto stránok je nutné povoliť JavaScript.

Pravidla Súťaže

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Českej republiky.

 

Organizátor súťaže a účastník súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Westlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372 ďalej len "Usporiadateľ".

Účastníkom je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Českej republiky, ktorá akceptuje pravidlá súťaže. Ďalej len "Účastník". Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi, ako aj osoby im blízke podľa § 22 Občianskeho zákonníka.

Podmienky súťaže

  • Súťaže sa môže zapojiť každý, kto nakúpil na e-shope zuty.sk
  • Každý účastník môže vyhrať len raz

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže tých Účastníkov, ktorí porušujú pravidlá alebo u ktorých existuje podozrenie, že sa dopustili podvodného alebo nečestného konania zo strany Účastníka alebo inej osoby, ktorá Účastníkovi pomáhala pri získaní výhry.

Predmet súťaže

Podmienkou účasti v súťaži je napísanie recenzie na https://g.page/r/Cbm1bCzXBg22EAI/review. V tejto recenzii musí byť uvedený dátum objednávky, aby bolo možné overiť splnenie podmienok. 

 

Výhra

Každý prvý týždeň v mesiaci usporiadateľ vyberie jedného výhercu, ktorý spĺňa podmienky súťaže. 

Výherca bude kontaktovaný do 14 dní na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke

Výherca získa od usporiadateľa ľubovoľný obraz zo stálej ponuky s rozmermi 40x50 cm s rámom.Za účelom zaslania výhry bude výherca požiadaný o zaslanie svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo) a to prostredníctvom e-mailovej správy. Výhra bude doručená na adresu získanú od výhercu.

Účastníci nie sú oprávnení požadovať žiadne peňažné plnenie výmenou za ceny v súťaži, rovnako ako nemôžu požadovať žiadne iné plnenie ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Na výhru nevzniká právny nárok.

Ak výherca neposkytne svoje kontaktné údaje do 14 dní od výzvy, výhra prepadá a výherca stráca nárok na výhru.

 

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len "GDPR") a platnými právnymi predpismi Českej republiky. Usporiadateľ je správcom osobných údajov v zmysle článku 4 GDPR.

Usporiadateľ má oprávnený záujem získať a spracovávať osobné údaje účastníkov v rozsahu meno, priezvisko, číslo účtu a e-mailová adresa na účely súťaže po dobu 3 mesiacov od začiatku súťaže. Ďalej na účel zaslania výhry má Usporiadateľ oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov výhercov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a číslo účtu. Tieto údaje zmažeme týždeň po odoslaní výhry.

Proti spracovaniu osobných údajov môžete kedykoľvek namietať zaslaním e-mailu na adresu info@zuty.sk

 

Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá súťaže, skrátiť alebo prerušiť súťaž bez uvedenia ďalšieho dôvodu, pričom jeho rozhodnutie je účinné od okamihu zverejnenia.

Rozhodnutie Usporiadateľa vo všetkých otázkach týkajúcich sa Účastníkov, súťaže alebo výhier je konečné.