Pre plnú funkčnosť týchto stránok je nutné povoliť JavaScript.

Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov pre dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Spoločnosť Westlogic s.r.o. so sídlom Olomoucká 267/29, Opava, 746 01, IČO 28637372, berie ochranu osobných údajov vážne, preto sa, prosím, zoznámte s informáciou, akým spôsobom naša spoločnosť spracováva vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služieb a produktov.

Aké osobné údaje od vás potrebujeme?

Spoločnosť Westlogic s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám vy poskytujete. Zhromažďujeme o vás osobné údaje, ktoré sú primerané účelu, na ktorý sa spracúvajú. V žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše citlivé osobné údaje (osobitú kategóriu osobných údajov).

Prečo vaše osobné údaje potrebujeme?

1. Na účely ​ obchodných (odberateľsko-dodávateľských) vzťahov ​ spracúvame z dôvodov plnenia zmluvných povinností tieto osobné údaje: 

 • Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktná adresa, e-mail, telefón, fax, bankové spojenie, firma, poznámka pre predajcu, objednávka, faktúra, komunikácia s klientom, reklamácia (číslo objednávky, meno, priezvisko, e-mail, vina, fotografia, číslo účtu, vrátená suma).

Osobné údaje uchováme počas 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie na dlhší čas.

2. Na účely daňovej a účtovnej evidencie spracúvame z dôvodov nutných pre splnenie zákonných povinností tieto osobné údaje: 

 • Dokumenty daňovej a účtovnej evidencie.

Účtovné dokumenty držíme 5 rokov, daňové dokumenty držíme 10 rokov.

3.Na účely priameho marketingu pre našich zákazníkov na základe oprávneného záujmu spracúvame tieto osobné údaje: 

 • Meno, priezvisko, e-mail, zamestnávateľ, otvorenie e-mailu, využitie odkazu v e-maile.v e-mailu.

Tieto osobné údaje držíme najviac počas 2 rokov od posledného nákupu alebo konca čerpania služby.

4. Na účely hodnotenia nakúpených produktov a zlepšovania našich služieb ​ je naším oprávneným záujmom spracúvať tieto osobné údaje: 

 • E-mail

Tieto osobné údaje držíme počas 10 dní.

5. S cieľom skvalitňovať služby držíme v súvislosti s vašimi otázkami k našim službám ako náš oprávnený záujem tieto osobné údaje: 

 • Meno, e-mailová adresa, otázka.

Vaše otázky týkajúce sa našej služby mažeme najneskôr po uplynutí 6 mesiacov.

6. Na účely evidencie a hlásenia prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov ​ je naším oprávneným záujmom pre obranu našich právnych nárokov spracúvať tieto osobné údaje 

 • Meno, priezvisko, dátum narodenia, telefón, e-mail, dátum oznámenia, opis incidentu, prijaté opatrenia.

Tieto osobné údaje budeme držať 10 rokov.

7. Na účely výkonu práv pre ochranu osobných údajov ​ je naším oprávneným záujmom pre obranu našich právnych nárokov spracúvať tieto osobné údaje: 

 • Meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum žiadosti, predmet žiadosti, dátum odpovede, odpoveď pri plnení práv dotknutej osoby, podpis.

Tieto osobné údaje držíme počas 10 rokov.

Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu spoločnosti Westlogic s.r.o. môžete podať námietku u nášho povereného pracovníka.  

8. Na účely ​marketingu a propagácie spoločnosti​ a na základe vášho súhlasu spracúvame tieto osobné údaje:  

 • Meno, priezvisko, e-mail, zamestnávateľ, otvorenie e-mailu, využitie odkazu v e-maile.

Tieto osobné údaje držíme nanajvýš počas 5 rokov alebo do odvolania vášho súhlasu.

9. Na základe vášho súhlasu u nás môžete mať taktiež svoj ​účet registrovaného používateľa​, kde sa spracúvajú tieto osobné údaje:  

 • Meno, priezvisko, e-mail, telefón, fax, firma, trvalé bydlisko, kontaktná adresa, firma, heslo (hash hesla), vaša zľava, história objednávok.

Váš účet bude aktívny počas 5 rokov od vašej poslednej návštevy účtu, potom ho zmažeme, ak svoj súhlas neodvoláte skôr.

10. Využitie súborov cookie riešime tu

Svoj súhlas so zasielaním marketingových materiálov môžete odvolať v päte každého e-mailu alebo u nášho povereného pracovníka.

Komu vaše osobné údaje sprístupňujeme?

Osobné údaje poskytujeme týmto príjemcom​:

 • Na účely vedenia účtovníctva a personalistiky využívame spoločnosť Westlogic s.r.o. (IČO 286 37 372).
 • Na účely komunikácie so zákazníkmi a práce s dokumentmi využívame služby spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Pri zbere vašich spätných väzieb spolupracujeme so spoločnosťami: 
  • Heureka Shopping s.r.o. (IČO 023 87 727);
  • Zoznam, s.r.o. (360 29 076);
  • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko.
 • Na správu našich kontaktov využívame služby spoločnosti Raynet (IČO 268 43 820).
 • Naše webové stránky prevádzkuje spoločnosť Shoptet s.r.o. (IČO 289 35 675).
 • Finančné služby zaisťujú: 
  • Fio banka, a.s. (IČO 618 58 374);
  • GOPAY s.r.o. (IČO 260 46 768);
 • Podporu účtovného systému zaisťuje PREMIER system, a.s. (IČO 258 20 516).
 • IT podporu zaisťujú fyzické osoby pracujúce v sídle spoločnosti.
 • Dopravné služby poskytujú alebo nám s nimi pomáhaju: 
  • Slovenská pošta, a.s. (IČO 366 31 124);
  • ZUNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o. (IČO 256 84 094);
  • Slovak Parcel Service s.r.o. (IČO 313 29 217).
  • FROGMAN s.r.o. (IČO: 494 34 624).
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (IČO: 366 24 942).
  • Zásilkovna s.r.o. (IČO: 284 08 306).

Vyššie uvedení príjemcovia spracúvajú vaše osobné údaje iba na uvedené účely a na základe našich pokynov v súlade s príslušnými opatreniami na zaistenie dôvernosti a zabezpečenia vašich osobných údajov.

Osobné údaje sú poskytované mimo krajín Európskej únie s dostatočnou zárukou – spoločnosť Google Inc. je súčasťou Privacy Shield.

Aké sú vaše práva?

Kvôli ochrane vašich osobných údajov môžete bezplatne uplatňovať svoje práva:

Právo na prístup – ak by ste chceli vedieť, aké osobné údaje o vás naša spoločnosť drží.

Právo na opravu – ak sú vami poskytnuté informácie nepresné alebo sa zmenili, môžete kedykoľvek požiadať o opravu svojich osobných údajov.

Právo na vymazanie – pri uplatnení tohto práva o vás zmažeme všetky osobné údaje, ktoré identifikujeme ako nepotrebné (nemajúce zákonný účel) alebo protiprávne držané. Právo na vymazanie sa uplatňuje taktiež samočinne v prípade, že skončila lehota určená na držanie osobných údajov, odvoláte svoj súhlas alebo uznáme vašu námietku proti spracúvaniu.

Právo na obmedzenie spracúvania – v prípade, že chcete obhájiť svoje nároky a naša spoločnosť neplní vaše požiadavky pri uplatňovaní práva na ochranu osobných údajov, môžete uplatniť svoje právo na obmedzenie spracúvania a my nebudeme vaše osobné údaje používať okrem prípadov, keď je to vyžadované zákonom. Budeme vás informovať, ak by sme sa rozhodli vaše údaje ďalej používať.

Právo na prenositeľnosť údajov – ak ste nám poskytli údaje na základe súhlasu alebo na potreby zmluvy, máme povinnosť na vašu žiadosť tieto údaje odovzdať v elektronickej podobe vám alebo príjemcovi, ktorého určíte.

Právo vzniesť námietku – proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu (napr. ochrana majetku alebo obrany práv), ak porušujú vaše práva a slobody.

Právo podať sťažnosť​ – buď u nášho povereného pracovníka, alebo na Dozornom úrade.

Kontakt na povereného pracovníka

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje, alebo uplatňovať svoje práva, obráťte sa na nášho povereného pracovníka:

poverenypracovnik@zuty.sk

Ako s osobnými údajmi nakladáme?

Pri spracúvaní vašich osobných údajov uplatňujeme nasledovné postupy a mechanizmy, pretože zabezpečenie a ochrana osobných údajov sú našimi kľúčovými prioritami.

 • Vaše osobné údaje vždy spracúvame na určitý, jasne a zrozumiteľne stanovený účel a iba na čas, ktorý je nutný vzhľadom na účely ich spracúvania;
 • Vaše osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom;
 • Vždy vás informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov a o vašich právach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov;
 • V našej spoločnosti dodržujeme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby bola zaistená úroveň zabezpečenia zodpovedajúca všetkým možným rizikám. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracúvaním týchto údajov.

Ako vaše osobné údaje chránime?

 • Spracúvanie osobných údajov v našej spoločnosti je riadené metodikou presadzovania ochrany osobných údajov. Sú stanovené konkrétne kroky a procesy organizačného aj technického zabezpečenia. Pokyny a postupy ochrany osobných údajov sú pravidelne aktualizované a ich plnenie je pod neustálou kontrolou. Pri spracúvaní využívame bezpečnostné mechanizmy zaisťujúce ochranu osobných údajov na čo najvyššej možnej úrovni pred náhodným alebo protiprávnym zničením, stratou, pozmeňovaním, neoprávneným sprístupnením poskytovaných, uložených alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom k nim.
 • Zamestnanci a osoby, ktoré s osobnými údajmi pracujú v rámci svojich pracovných či zmluvne daných povinností, sú viazané mlčanlivosťou danou legislatívou alebo zmluvným vzťahom, mlčanlivosť trvá aj po skončení ich pracovného alebo zmluvného vzťahu k nám.