Pre plnú funkčnosť týchto stránok je nutné povoliť JavaScript.

Pravidlá súťaže - Facebook

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

Usporiadateľ súťaže a účastník súťaže

Usporiadateľom Súťaže je Westlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 746 01, IČO: 28637372 ďalej len „Usporiadateľ".

Účastníkom je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Českej alebo Slovenskej republiky, ktorá akceptuje pravidlá Súťaže. Ďalej len „Účastník". Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom alebo podobnom vzťahu k Usporiadateľovi Súťaže, ako ani osoby takým osobám blízke podľa §22 Občianskeho zákonníka.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s platformou Facebook a platforma Facebook za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci Súťaže poskytujete Usporiadateľovi, nie spoločnosti Facebook.

Podmienky súťaže

Súťaž prebieha v období uvedenom v súťažnom príspevku na fanpage Usporiadateľa na adrese https://www.facebook.com/zutymalovaniepodlacisel/, teda výhradne prostredníctvom platformy Facebook.

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí vložením komentára obsahujúceho odpoveď na otázku/obrázok.

Vložením komentára prijíma Účastník všetky podmienky súťaže. Komentár musí byť v českom alebo slovenskom jazyku, spĺňať pravidlá platformy Facebook, nesmie obsahovať vulgarizmy ani útoky na Usporiadateľa.

Každý Účastník smie súťažiť len raz a už raz zaslanú odpoveď nemôže dodatočne opraviť. Ak Usporiadateľ súťaže zistí, že sa Účastník zúčastnil súťaže viackrát aj pod inými osobnými údajmi, je oprávnený vyradiť Účastníka zo súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže tých Účastníkov, ktorí porušujú pravidlá alebo pri ktorých existuje podozrenie na spáchanie podvodného alebo nečestného konania zo strany niektorého z Účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému Účastníkovi získať výhru.

Výhry

Po skončení súťaže Usporiadateľ zo všetkých komentárov spĺňajúcich pravidlá Súťaže a obsahujúcich odpoveď/tematickú fotografiu vyberie 1 výhercu, ktorý získa výhru.

Obraz z e-shopu Zuty.sk s rozmermi 40 x 50 cm a s rámovaním.

Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní najneskôr do 14 dní od skončenia súťaže pomocou postu na stránkach fanpage a zaslanou súkromnou správou.

Jednotliví Účastníci môžu počas súťaže získať maximálne jednu výhru.

Z dôvodu zaslania výhry bude výherca požiadaný o zaslanie kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo) a to prostredníctvom postu alebo komentára alebo súkromnej správy. Výhra bude doručená na adresu získanú od výhercu.

Ak výherca nedodá svoje kontaktné údaje do 14 dní od žiadosti, výhra prepadá a výherca na ňu stráca nárok.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR") a platnou legislatívou Slovenskej republiky. Usporiadateľ je správcom osobných údajov v zmysle čl. 4 GDPR.

Usporiadateľ má oprávnený záujem spracovávať osobné údaje Účastníkov v rozsahu meno, priezvisko, obsah komentára na účel súťaže po dobu 3 mesiacov od začiatku súťaže. Ďalej na účel zaslania výhry má u výhercov oprávnený záujem spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a telefón, ktoré bude zdieľať s vybraným dopravcom. Tieto údaje vymažeme týždeň po odoslaní výhry.

Proti spracovaniu osobných údajov možno podať kedykoľvek námietku poslaním súkromnej správy fanpage na platforme Facebook.

Ostatné práva na prístup, opravu, výmaz uplatníte použitím nástrojov platformy Facebook. Právo na obmedzenie spracovania môžete uplatniť poslaním súkromnej správy fanpage na platforme Facebook.

Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá súťaže, bez uvedenia ďalšieho dôvodu súťaž skrátiť alebo prerušiť, pričom jeho rozhodnutie je účinné okamihom zverejnenia.

Rozhodnutie Usporiadateľa vo všetkých otázkach týkajúcich sa Účastníkov, súťaže alebo výhier je konečné.