Pre plnú funkčnosť týchto stránok je nutné povoliť JavaScript.

Pravidlá súťaže - Dotazník

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.

Usporiadateľ súťaže a účastník súťaže

Usporiadateľom Súťaže je Westlogic Services s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372, ďalej len "Usporiadateľ".

Účastníkom je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá akceptuje pravidlá Súťaže. Ďalej len "Účastník". Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi Súťaže, ako aj osoby takýmto osobám blízke podľa § 22 Občianskeho zákonníka.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s platformou Google a platforma Google za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytujete Usporiadateľovi, nie spoločnosti Google.

Podmienky súťaže

Súťaž prebieha do 25. 11. 2021 v dotazníku Usporiadateľa na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ9tBrQjAg9yYB-PHU4UaZ7QDUucMfnwicLcfoKREjGOztxw/viewform, teda výhradne prostredníctvom platformy Google.

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí hlasovaním v ankete obsahujúcom odpoveď na otázku e-mail.

Hlasovaním v ankete prijíma Účastník všetky podmienky súťaže.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže tých Účastníkov, ktorí porušujú pravidlá alebo u ktorých existuje podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z Účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému Účastníkovi k získaniu výhry.

Výhry

Po skončení súťaže Usporiadateľ zo všetkých vyplnených formulárov obsahujúcich odpoveď vyberie 1 výhercu, ktorý získa výhru:

Obraz z e-shopu Zuty.cz s rozmermi 40 x 50 cm s rámovaním.

Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní najneskôr do 14 dní od skončenia súťaže pomocou e-mailu.

Jednotliví Účastníci môžu počas súťaže získať maximálne jednu výhru.

Za účelom zaslania výhry bude výherca požiadaný o zaslanie kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo) a to prostredníctvom e-mailu. Výhra bude doručená na adresu získanú od výhercu.

Účastníci nie sú oprávnení požadovať peňažné plnenie výmenou za ceny v súťaži a tiež nemôžu požadovať akékoľvek iné plnenia ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Na výhru nevzniká právny nárok.

Pokiaľ výherca nedodá svoje kontaktné údaje do 14 dní od žiadosti, výhra prepadá a výherca na ňu stráca nárok.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 (ďalej len "GDPR") a platnou legislatívou Slovenskej republiky. Usporiadateľ je správcom osobných údajov v zmysle čl. 4 GDPR.

Usporiadateľ má oprávnený záujem získať spracovávať osobné údaje Účastníkov v rozsahu meno, priezvisko, obsah komentáre pre účel súťaže po dobu 3 mesiacov od začiatku súťaže. Ďalej pre účel zaslania výhry má u výhercov oprávnený záujem spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a telefón, ktoré bude zdieľať s vybraným dopravcom. Tieto údaje zmažeme týždeň po odoslaní výhry.

Proti spracovaniu osobných údajov možno podať kedykoľvek námietku zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: info@zuty.sk.

Záverečné dojednania

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá súťaže, bez uvedenia ďalšieho dôvodu súťaž skrátiť alebo prerušiť, pričom jeho rozhodnutie je účinné okamihom zverejnenia.

Rozhodnutie Usporiadateľa vo všetkých otázkach týkajúcich sa Účastníkov, súťaže alebo výhier je konečné.