Pre plnú funkčnosť týchto stránok je nutné povoliť JavaScript.

Pravidlá súťaže

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.

Usporiadateľ súťaže a účastník súťaže

Usporiadateľom Súťaže Westlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372ďalej len „Usporiadateľ".

Účastníkom je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá akceptuje pravidlá Súťaže. Ďalej len „Účastník". Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom alebo podobnom vzťahu k Usporiadateľovi Súťaže, ako ani osoby takým osobám blízke.

Podmienky súťaže

Súťaž prebieha v období od 26. 7. 0:01 do 1. 8. 2021 23:59.

Do losovania o výhru bude zapojené číslo každej objednávky, v ktorej je tovar z webu  https://www.zuty.sk/top-ponuka/ z kategórie TOP ponuka. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže tých Účastníkov, ktorí porušujú pravidlá alebo pri ktorých existuje podozrenie na spáchanie podvodného alebo nečestného konania zo strany niektorého z Účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému Účastníkovi získať výhru.

Výhry

V utorok 3. 8. 2021 Usporiadateľ zo všetkých objednávok, ktoré spĺňajú pravidlá súťaže, vylosuje 3 nakupujúcich zákazníkov, ktorým budú vrátené peniaze za nákup na zuty.sk.

Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní najneskôr do 14 dní od skončenia súťaže pomocou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Za účelom zaslania výhry bude výherca požiadaný o zaslanie kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefonné číslo) a to prostredníctvom postu e-mailovej správy. Výhra bude doručená na adresu získanú od výhercu.

Účastníci nie sú oprávnení požadovať peňažité plnenie výmenou za ceny v súťaži a tiež nemôžu požadovať akékoľvek iné plnenia než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Na výhru nevzniká právny nárok.

Ak výherca nedodá svoje kontaktné údaje do 14 dní od žiadosti, výhra prepadá a výherca na ňu stráca nárok.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR") a platnou legislatívou Slovenskej republiky. Usporiadateľ je správcom osobných údajov v zmysle čl. 4 GDPR.

Usporiadateľ má oprávnený záujem získať a spracovávať osobné údaje Účastníkov v rozsahu meno, priezvisko, číslo účtu a e-mailovú adresu pre účel súťaže po dobu 3 mesiacov od začiatku súťaže. Ďalej pre účel zaslania výhry má u výhercov oprávnený záujem spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a číslo účtu. Tieto údaje vymažeme týždeň po odoslaní výhry.

 

Proti spracovaniu osobných údajov možno podať kedykoľvek námietku zaslaním e-mailu na adresu info@zuty.sk

Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá súťaže, bez uvedenia ďalšieho dôvodu súťaž skrátiť alebo prerušiť, pričom jeho rozhodnutie je účinné okamihom zverejnenia.

Rozhodnutie Usporiadateľa vo všetkých otázkach týkajúcich sa Účastníkov, súťaže alebo výhier je konečné.